Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Renarkon realizuje školení pro městskou policii

Organizace Renarkon, o.p.s. se jako vzdělavatel podílí na školení městské police v Ostravě v oblasti návykových látek a komunikace s osobou při podezření na užívání drog. Příslušníci městské policie tak mají přístup k novým informacím a objektivním informačním zdrojům v oblasti omamných a psychotropních látek.

Osvojují si také znalosti o návazných službách, krizové intervenci a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, a to pro osvojení si bezpečného postupu v situacích souvisejících například s prováděním osobních prohlídek anebo při nakládání s kontaminovaným materiálem.

Výstupem je schopnost komunikovat se závislou osobou, rozpoznávat, zda je osoba pod vlivem návykové látky a odhalovat rizika předávkování a jednání v takových situacích. Garantem a hlavním lektorem tohoto vzdělání je Bc. Iva Valášková, DiS., metodik společnosti, která se svými kolegy předává informace a zkušenosti ze své praxe, avšak i z řady teoretických poznatků.