Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Aktivně za novou prací 2
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00027
Doba realizace: 15. duben 2013 – 14. duben 2015
Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.
Partner projektu: Projekt je realizován bez partnera
Celková dotace: 4.487.530,56 Kč

Stručný popis projektu

Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, kde naplňuje zejména Opatření 7: Zabývat se problematikou zejména uvedených cílových skupin, kdy jednou z cílových skupin jsou také osoby se závislostí na návykových látkách. V rámci tohoto opatření a cílové skupiny projekt tématicky odpovídá strategické aktivitě 7.6: Aktivně rozvíjet odpovídající sociální služby reagující na potřeby této cílové skupiny.

Součástí přípravné fáze projektu bylo také provedení analýzy CS a jejích potřeb ve vztahu k uplatnění na trhu práce (viz. Příloha 3), tak aby obsah adaptačního programu i další projektové aktivity co nejlépe postihoval znalosti a dovednosti, které CS potřebuje doplnit bezprostředně k tomu, aby se mohla co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu a nového života „bez drog“.

Zdůvodnění potřebnosti projektu ve vztahu k samotným potřebám CS je opřeno o výše uvedenou analýzu bývalých uživatelů drog a v této žádosti je blíže popsáno v části „Vazba aktivit na potřeby CS“ a Příloze 3. Tyto skutečnosti jasně hovoří pro řešení této problematiky žadatelem, jež má s danou CS dostatek zkušeností a jež dokáží realizovat systémová opatření vedoucí k úspěšnému zapojení této CS na trhu práce.

Projekt současně úzce navazuje na aktuálně realizovaný projekt CZ.1.04/3.3.05/68.00024 „Aktivně za novou prací“, který je velmi pozitivně přijat jak klienty naší společnosti, tak je velmi pozitivně hodnocen našimi zaměstnanci, a to jak z hlediska vzdělávacího, tak zejména z hlediska pracovního uplatnění klientů. Oproti tomuto projektu jsme však rozšířili projekt o oblast profesního vzdělávání, kdy cílové skupině nabídneme možnost zvýšit si dosavadní kvalifikaci v rámci rekvalifikačních a odborných kurzů (identifikováno v rámci průzkumu)

Cíle projektu

Strategickým cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a podpořit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na specifickou cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují. 

Cílová skupina projektu bude získávána zejména z řad klientů Renarkon a dále také ve spolupráci s dalšími sociálními NNO v Ostravě a okolí. 

Strategický cíl bude naplněn prostřednictvím těchto specifických cílů:

 • CÍL 1 Inovovat rozvojový motivačně-vzdělávací program
 • CÍL 2 Zvýšit klíčové kompetence a poskytnout doprovodné služby min. 64 osobám z CS projektu 
 • CÍL 3 Podpořit zvýšení kvalifikaci min. 30 účastníků z cílové skupiny
 • CÍL 4 Podpořit tvorbu min. 20 pracovních míst (z toho 15 se mzd. příspěvkem)

Informace o realizaci projektu

 • Leden 2015 – 14. 4. 2015
  Realizace zbávajících motivačních kurzů, dokončení rekvalifikačních kurzů a zaměstnávání klientů. Ukončení realizace projektu.
 • Leden 2014 – prosinec 2014
  Zahájení realizace motivačních kurzů pro cílovou skupinu, zaměstnávání klientů, realizace rekvalifikačních kurzů pro klienty.
 • Červenec – prosinec 2013
  Zaměstnávání klientů jak v externích firmách, tak u realizátora projektu pokračování rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu.
 • Květen – červenec 2013 
  Celkem 8 osob zahájilo rekvalifikační kurzy a kurzy zajišťující zvýšení kvalifikace, z toho 6 osob úspěšně ukončilo svářečský kurz ZK 135.1.1. Další 2 osoby zahájily kurzy v červenci (konkrétně kurz pracovníka v sociálních službách a řidičský průkaz skupiny C).
  V tomto období dochází rovněž k dopracování skript pro motivační kurzy o téma prevence relapsu. 
 • Duben 2013
  Zahájení realizace projektu