Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Název projektu: Aktivně za novou prací 2017 – 2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007179

Rozpočet projektu: 5.183.650,-Kč

Projektem chceme řešit problémy cílové skupiny (dále jen „CS“) nezaměstnaných osob mladších 30 let s důrazem na osoby ohrožené závislostmi (alkoholové a nealkoholové drogy, příp. gamblingu) a doplňkově také osoby po výkonu trestu (často souběžné znevýhodnění) souvisejících s jejich sociálním vyloučením a nízkou zaměstnaností i zaměstnatelností.

Součástí přípravné fáze projektu bylo také provedení analýzy CA (klienti žadatele) a jejich potřeb ve vztahu k uplatnění na trhu práce, tak aby obsah jednotlivých aktivit projektu co nejlépe postihoval znalosti a dovednosti, které CS potřebuje doplnit bezprostředně k tomu, aby se mohla co nejrychleji vrátit zpět na trh práce (a také do nového života „bez drob“).

Z analýzy a také vlastních zkušeností žadatele mj. vyplývá:

  • Průběžně rostoucí skupina „vyléčených“ i stávajících osob ohrožených závislostmi (zejména pak osob mladších 30 let) ve společnosti dává možnost vzniku specifické skupiny na trhu práce, charakteristické nízkou zaměstnatelností jako důsledku kombinace několika znevýhodňujících faktorů typických pro tuto CS:
  1. Absence základních pracovních návyků (opakovaná nezaměstnanost)
  2. Častá absence běžných sociálních dovedností – problém s řešením problémů a komunikací s úřady a zaměstnavateli, další problémy (bydlení, finance atd.)
  3. Nízká úroveň vzdělání – v CS dominuje ZŠ vzdělání následované SŠ s výučním listem
  4. Záznam v trestním rejstříku
  • ÚP s touto specifickou CS uchazečů o zaměstnání nemají téměř žádné zkušenosti a pracují s nimi jako s ostatními uchazeči. Důsledkem je pak nereflektování specifických potřeb této dílčí CS nezaměstnaných a také jejich velmi časté sankční vyřazení z evidence nezaměstnaných a velké riziko odchodu mezi ekonomicky neaktivní osoby, příp. dlouholeté či opakované setrvání v nezaměstnanosti.
  • U klientů, kteří „bloudí v kruhu“ nezaměstnanosti a souvisejících problémů se pak výrazně zvyšuje riziko relapsu (návratu k drogám).

Hlavním cílem projektu je podpořit motivaci k návratu na trh práce a pomocí cílených vzdělávacích, rozvojových a poradenských aktivit, zvýšit zaměstnatelnost min. 48 osob z cílové skupiny – znevýhodněných osob mladších 30 let dle podmínek Výzvy č. 03_16_068 s důrazem na specifickou cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují.

Hlavní cíl bude naplněn prostřednictvím těchto dílčích specifických cílů:

Dílčí cíl 1 – zvýšit klíčové kompetence a další dovednosti 48 osob z CS projektu zvyšujících zaměstnatelnost na trhu práce

Dílčí cíl 2 – poskytnout doprovodné a podpůrné služby 48 osobám z CS projektu zvyšujících zaměstnatelnost na trhu práce

Dílčí cíl 3 – podpořit rozšíření kvalifikace min. 15 účastník z CS formou profesního vzdělání s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Dílčí cíl 4 – umístit min. 20 osob z cílové skupiny na trh práce na pracovní místa u zaměstnavatelů s využitím mzdových příspěvků.

Dílčí cíl 5 – zajistit intenzivní poradenskou podporu všem klientům s cílem udržet jejich pracovní umístění.