Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu: Aktivně za novou prací 3
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00256
Doba realizace: listopad 2014 – říjen 2015
Realizátor projektu: Renarkon, o.p.s.
Partner projektu: Projekt je realizován bez partnera
Celková dotace: 2.378.190,88 Kč

Popis projektu

Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 – 2014, kde naplňuje zejména Opatření 7: Zabývat se problematikou zejména uvedených cílových skupin, kdy jednou z cílových skupin jsou také osoby se závislostí na návykových látkách. V rámci tohoto opatření a cílové skupiny projekt tématicky odpovídá strategické aktivitě 7.6: Aktivně rozvíjet odpovídající sociální služby reagující na potřeby této CS.

Součástí přípravné fáze projektu bylo také provedení analýzy CS a jejích potřeb ve vztahu k uplatnění na trhu práce (viz. Příloha 2), tak aby obsah adaptačního programu i další projektové aktivity co nejlépe postihoval znalosti a dovednosti, které CS potřebuje doplnit bezprostředně k tomu, aby se mohla co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu a nového života „bez drog“.

Zdůvodnění potřebnosti projektu ve vztahu k samotným potřebám CS je opřeno o výše uvedenou analýzu bývalých uživatelů drog a v této žádosti je blíže popsáno v části „Vazba aktivit na potřeby CS“ a Příloze 2. Tyto skutečnosti jasně hovoří pro řešení této problematiky žadatelem, jež má s danou CS dostatek zkušeností a jež dokáží realizovat systémová opatření vedoucí k úspěšnému zapojení této CS na trhu práce.

Projekt současně úzce navazuje na dříve realizovaný projekt „Aktivně za novou prací“ (CZ.1.04/3.3.05/68.00024) a aktuální projekt „Aktivně za novou prací 2 (CZ.1.04/3.3.05/96.00027), které byly a jsou velmi pozitivně přijímány jak klienty Renarkonu, tak jsou velmi pozitivně hodnoceny našimi zaměstnanci, a to jak z hlediska odborného, tak zejména z hlediska nabídky pracovního uplatnění klientů.

V případě aktuálně realizovaného projektu „Aktivně za novou prací 2“ (konec 04/2015) očekáváme naplnění realizovaných KA (a zejména vytvoření prac. míst) ještě v průběhu roku 2015. Tímto projektem chceme umožnit aktivity a zejména pracovní uplatnění dalším klientům, které již není kapacitně možné do tohoto původního projektu zařadit.

Cíle projektu

Strategickým cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a podpořit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce se zvláštním důrazem na specifickou cílovou skupinu osob závislých na návykových látkách, které absolvovaly nebo absolvují ústavní, popř. ambulantní léčbu a osob, které abstinují. 

Cílová skupina projektu bude získávána zejména z řad klientů Renarkon a dále také ve spolupráci s dalšími sociálními NNO v Ostravě a okolí. 

Strategický cíl bude naplněn prostřednictvím těchto specifických cílů:

  • CÍL 1 Zvýšit klíčové kompetence a poskytnout doprovodné a podpůrné služby min. 18 osobám z CS projektu 
  • CÍL 2 Podpořit zvýšení kvalifikace min. 5 účastníků z cílové skupiny
  • CÍL 3 Podpořit tvorbu min. 10 nových pracovních míst (všechna se mzdovým příspěvkem) 487.530,56 Kč

Informace o realizaci projektu

  • Duben 2014 – 2. běh motivačního kurzu  
  • Únor 2015 – 1. běh motivačního kurzu  
  • Listopad 2014 – leden 2015 – Oslovení klientů z řad cílové skupiny s nabídkou zapojení do projektu