Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Název projektu: Podpora sociálního začleňování klientů Renarkon, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001614

Popis problému, který projekt řeší: Projektem chceme řešit problémy cílové skupiny osob ohrožených závislostmi na nealkohol.drogách, příp. osob po výkonu trestu (často souběžné znevýhodnění) souvisejících s jejich sociálním vyloučením. Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb v Moravskoslezském kraji (MSK) na léta 2015 – 2020 a také Strategie protidrogové politiky MSK na období 2015-2020, jejíž vize mimo jiné uvádí podporuje navazujících aktivit s cílem dosažení celkové kontinuity v podpoře změny životního stylu u osob závislých a vedoucí k eliminaci tendencí směřujících k závislostnímu chování.

Součástí přípravné fáze projektu bylo také provedení analýzy CS (klienti žadatele) a jejich potřeb ve vztahu k uplatnění na trhu práce, tak aby obsah adaptačního programu co nejlépe postihoval znalosti a dovednosti, které CS potřebuje doplnit bezprostředně k tomu, aby se mohla co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu a nového života „bez drog“.

Z analýzy a zkušeností žadatele mj. vyplývá:

  • rostoucí skupina „vyléčených“ i stávajících narkomanů ve společnosti dává vzniknout spec. skupině na trhu práce charakteristické nízkou zaměstnatelností jako důsledku kombinace několika znevýhodňujících faktorů typických pro tuto CS:
    • dlouhodobá nezaměstnanost – absence základních pracovních návyků,
    • častá absence běžných sociálních dovedností – komunikace s úřady a zaměstnavateli, problémy s bydlením+financemi apod.
    • nízká úroveň vzdělání – dominují ZŠ vzdělání a SŠ s výučním listem,
    • záznam v rejstříku trestů,
  • ÚP s touto CS uchazečů o zaměstnání nemají téměř žádné zkušenosti a pracují s nimi jako s ostatními uchazeči.

Důsledkem je pak nereflektování specif. potřeb této CS nezaměstnaných a jejich velmi časté sankční vyřazení z evidence nezaměstnaných, resp. jejich odchod mezi ekonom. neaktivní osoby nebo naopak dlouholeté, resp. trvalé setrvání v dld. nezaměstnanosti. Klienti tak často bloudí v kruhu problémů a zvyšuje se u nich riziko relapsu (návratu k drogám).

Cíl projektu: Strategickým cílem projektu je podpořit sociální a pracovní začleňování sociálně vyloučených osob – osob ohrožených závislostmi na nealkoholových drogách, případně také osob po výkonu trestu, a to realizací cílených vzdělávacího a rozvojového programu a poradenských aktivit poskytovaných nad rámec základních činností poskytovaných sociálních služeb Renarkonu dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Strategický cíl bude naplněn prostřednictvím naplnění specifického cíle projektu, jímž je podpořit motivaci cílové skupiny a pomocí cílených vzdělávacích, rozvojových a poradenských aktivit podpořit min. 147 osobám z cílové skupiny v jejich zapojení do společnosti a návratu na trh práce.

Počet podpořených osob k 31. 12. 2017: 34 (48 mužů, 11 žen)

Počet zrealizovaných vzdělávacích aktivit k 31. 12. 2017: 9 kurzů