Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Název projektu: Rozšíření odborného sociálního poradenství pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí v Ostravě

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001316

Rozpočet projektu: 4 686 780,- Kč

Předmětem projektu je vytvoření a podpora činnosti 2 nových pracovních míst soc. pracovníků poskytujících v rámci Terapeutického centra Renarkon odborné sociální poradenství (aktivita výzvy Podpora sociálních služeb) na území statutárního města Ostravy, jejichž prostřednictvím bude podpořeno formou kontaktů či intervencí min. 200 osob z cílové skupiny, tzn. zejména drogových uživatelů a osob závislých na alkoholu, příp. patologických hráčů.

Cíle projektu

Hlavním cílem je od 1. 9. 2023 postupně zvýšit na území města Ostravy dostupnost sociální služby odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené závislostmi v Terapeutickém centru Renarkon v Ostravě, a to prostřednictvím 2 nově vytvořených prac. míst sociálních pracovníků a podpořit v průběhu realizace projektu do 31. 8. 2026 celkem min. 200 nových klientů v TC Renarkon a ve výkonu trestu ve věznici v Ostravě-Heřmanicích z hlediska podpory jejich sociálního začlenění, stabilizace rodinných vztahů, ale případně také uplatnění na trhu práce, a to s předpokládanou úspěšností intervence TC Renarkon u min. 140 z těchto podpořených klientů.

Smyslem projektu je zvrátit či alespoň zmírnit negativní vývoj v oblasti návykového chování obyvatel s důrazem na oblast drogové závislosti v SVL na území statutárního města Ostravy a zajistit snižování rizik spojených s tímto návykovým chováním, a to se zaměřením na uživatele drog, ale také uživatele alkoholu a patologické hráče. Součástí cíle je pak také dosažení zlepšení situace podpořených zapojených klientů, kdy na základě zkušeností s poskytováním soc. služby odhadujeme, že u minimálně 70 % podpořených klientů (tzn. 140 osob) dojde v průběhu realizace projektu díky poskytovaným soc. službám TC Renarkon ke zlepšení situace ve stanovených oblastech života, resp. signifikantní terapeutické změně (tj. posun o 5 bodů v rámci ORS škálování).

Hodnocení dopadu poskytovaných služeb TC Renarkon u klientů bude prováděno s využitím ORS škál (Outcome Rating Scale) zaměřené na 4 různé oblasti života, přičemž hodnocení bude prováděno ve formě individuálního plánování s každým klientem zahrnující subjektivního sebehodnocení, které je prováděno na prvním a posledním setkání s klientem. 

Aktivity projektu

Z hlediska kategorií podporovaných aktivit dle Přílohy č. 1 Výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 03_22_018 budeme v rámci projektu realizovat podporovanou aktivitu 2) Podpora sociálních služeb.

Svým tematickým zaměřením a cílovou skupinou se však jedná o aktivitu zaměřenou na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podporu služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené.

Předmětem aktivit předkládaného projektu je rozšíření kapacitních možností poskytování poradenské a terapeutické služby abstinujícím i aktivním uživatelům návykových látek:

  • pomoc klientům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života,
  • pomoc rodičům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním nealkoholových drog blízké osoby,
  • stabilizace klientova psychického, somatického i sociálního stavu,
  • snížení rizika recidivy drogové závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) u abstinujících uživatelů návykových látek,
  • udržení abstinence nebo kontrolovaného užívání,
  • získání či obnovení sociálních dovedností a přijetí společností sdílených sociálních norem,
  • stabilizace klientovy sociální situace a zdravého životního stylu,
  • prostřednictvím spolupráce s rodiči (partnery, sourozenci atd.) podpořit změnu rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu samotného uživatele návykových látek,
  • zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání návykových látek.