Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003877

Rozpočet projektu: 2.994.700 Kč

Předmětem projektu je vytvoření a podpora 2 nových pracovních míst terénních pracovníků působících v SVL a rizikových lokalitách na území města Ostravy, jejichž prostřednictvím bude podpořeno formou kontaktů či intervencí min. 440 osob z cílové skupiny, tzn. zejména drogových uživatelů a osob závislých na alkoholu, příp. patologických hráčů. 

Klíčovým problémem řešeným projektem je ROZŠIŘOVÁNÍ FENOMÉNU NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ (vč. snižování věkové hranice uživatelů – experimentátorů i pravidelných uživatelů, zvyšování dostupnosti drog apod.) a související RŮST SOUVISEJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK v SVL, přičemž drogová problematika je úzce provázána také s problémem zvýšené míry kriminality jejich uživatelů (velmi významný podíl uživatelů na páchání trestné činnosti). 

Tento problém byl identifikován řadou strategických a analytických dokumentů týkajících se drogové prevence a prevence kriminality na území města Ostravy a byl současně doložený také interními statistikami terénního programu v Ostravě, ze kterého je patrný kontinuální růst počtu klientů, ale také kontaktů a intervencí poskytovaných v terénním programu. 

Sekundárním problémem (ale také příčinou) úzce provázaným s nárůstem počtu uživatelů drog, který tímto projektem řešíme, je také NEDOSTATEK TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ řešících drogovou problematiku, a to s důrazem na jejich působnost v rizikových lokalitách, tzn. v SVL (a příp. na ubytovnách apod.). 

Strategickým cílem je zvrátit či alespoň zmírnit negativní vývoj v oblasti návykového chování obyvatel s důrazem na oblast drogové závislosti v SVL na území města Ostravy a zajistit snižování rizik spojených s tímto návykovým chováním, a to se zaměřením na uživatele drog, ale také uživatele alkoholu a patologické hráče. 

Tento strategický cíl bude naplněn prostřednictvím těchto DÍLČÍCH CÍLŮ:

CÍL 1: Do konce ledna 2017 rozšířit stávající tým 4 ostravských terénních pracovníků Renarkonu (tento počet však bude ještě v průběhu léta 2016 navýšen v souladu se schválenou kapacitou dle Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na 5,2 terénních pracovníků v přímé péči) o 2 nové terénní pracovníky v oblasti protidrogové prevence, ale také prevence ostatních závislostí vč. jejich kombinace – patologického hráčství a alkoholismu, a to s činností prioritně zaměřenou na SVL a další rizikové lokality v Ostravě.

CÍL 2: Do prosince 2019 prostřednictvím rozšířeného terénního programu protidrogové prevence Renarkonu obsloužit min. 440 nových klientů z cílové skupiny osob ze SVL působících doposud mimo systém sociálních služeb řešících závislosti a současně snížit zdravotní rizika související s užíváním drog prostřednictvím distribuce min. 42 tis. zdravotnických sad (výměny jehel a stříkaček a distribuce základního zdravotního materiálu). 

CÍL 3: Po dobu realizace projektu zajistit komplexní odbornou podporu realizace terénního programu Renarkonu v SVL a dalších rizikových lokalitách v Ostravě prostřednictvím 2 terénních pracovníků vč. podpory jejich odborného rozvoje se zaměřením na nová témata a cílové skupiny související s realizovaným projektem.

Naplňování výše uvedených cílů bude doloženo prostřednictvím evidence kontaktů a intervencí terénních pracovníků a dalších relevantních dokumentů (viz popis výstupů KA 1 v Příloze 6 Podrobný popis aktivit projektu).