Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Název projektu: Rozvoj terénního programu Renarkon v oblasti Vítkovska

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008226

Rozpočet projektu: 4.014.187,50 Kč

Předmětem projektu je vytvoření a podpora činnosti 2 nových pracovních míst terénních pracovníků v SVL a rizikových lokalitách na území obcí Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku, jejichž prostřednictvím bude podpořeno formou kontaktů či intervencí min. 60 osob z cílové skupiny, tzn. zejména drogových uživatelů a osob závislých na alkoholu, popř. patologických hráčů.

Popis projektu

V období 2018 až 2019 zajistit dostupnost terénních sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách, osoby ohrožené drogovou závislostí a osoby ohrožené patologickým hráčstvím, s cílem minimalizovat škody způsobené stylem života a zlepšit zdravotní, sociální a psychický stav klientů. Terénní program bude rovněž zahrnovat poradenství pro rodinné příslušníky a blízké osoby klientů terénních služeb.

Klíčovým problémem řešeným projektem je ROZŠIŘOVÁNÍ FENOMÉNU NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ (vč. snižování věkové hranice uživatelů – experimentátorů i pravidelných uživatelů, zvyšování dostupnosti drog apod.) a související RŮST SOUVISEJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK v SVL ve Vítkově, Budišově nad Budišovkou i Čermné ve Slezsku, přičemž drogová problematika je úzce provázána také s problémem zvýšené míry kriminality jejich uživatelů.

Druhým problémem, který projektem řešíme, je NEDOSTATEČNÁ ZNALOST MÍSTNÍ DROGOVÉ SCÉNY, kdy v obecné rovině se o problému s nárůstem výskytu drog (ale i dalších závislostí) mezi obyvateli jednotlivých SVL ví, avšak tyto informace nejsou podloženy žádnými relevantními informacemi.

Třetím problémem (ale také příčinou) úzce provázaných s nárůstem počtu uživatelů drog, který tímto projektem řešíme, je také NEDOSTATEK TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ řešících problematiku závislostí na území zapojených měst a obcí, a to s důrazem na jejich působnost v rizikových lokalitách. V současnosti ve Vítkově působí v rámci TP pro uživatele návykových látek Renarkon, o.p.s., celkem 1 pracovník, který do lokality Vítkova dojíždí na cca 2 hodiny 1 v týdnu, což je vzhledem k aktuální „potřebě“ nedostatečné. V dalších problémových lokalitách v Budišově nad Budišovkou a v Čermné ve Slezsku pak terénní program nepůsobí v současnosti vůbec.

Jaké jsou příčiny problému?

Identifikovat, resp. označit jednoznačné příčiny RŮSTU POČTU UŽIVATELŮ DROG a RŮST SOUVISEJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK, zejména pak ve SVL, je velmi komplikované.

Primární příčinu spatřujeme již v samotném faktu, že na území SVL (vč. ubytoven) dochází ke koncentraci rizikových skupin osob charakterizovaných obvykle vysokou mírou nezaměstnanosti, ale také chudoby.

Mezi příčiny tohoto problému tak řadíme zejména:

– chudobu a méně dostupných pracovních příležitostí v regionu Vítkovska

– nízkou vzdělanost, ale také nedostatečné právní a zdravotní povědomí obyvatel ze SVL

– nedostatek příležitostí pro kvalitní trávení volného času dílčí cílové skupiny mládeže ze SVL (zejména v případě mládeže)

– nedostatek kvalitních sociálních pracovníků zaměřených na problematiku řešení drogové problematiky, ale také dalších závislostí, a to ve všech fázích ( primární, sekundární i terciální prevence), a to z důvodu podfinancování sociálních služeb –           podstav v  týmu soc. pracovníků a nízké platy soc. pracovníků (problém získat kvalitní a motivované pracovníky)

– nízkou informovanost o problematice drog a závislostí jak ze strany samotných klientů, tak osob z jejich okolí (rodina, škola, zaměstnanci NNO a úřadů apod.).

Z hlediska NEDOSTATKU TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ (v přímé péči), který je problémem řešeným tímto projektem a současně příčinou výše zmiňovaného „klíčového problému“, pak vnímáme příčiny zejména v:

– podfinancování sociálních služeb (nedostatek financí na činnost terénního programu), kdy stávající financování sociálních služeb nám umožňuje zajišťovat služby terénního programu v lokalitě města Vítkova v rozsahu max. 1-2 hodiny týdně,

– rostoucí byrokratizace systému sociálních služeb s vazbou na potřebu zajištění administrativních činností, která ubírá čas na přímou péči.

Strategickým cílem je zvrátit či alespoň zmírnit negativní vývoj v oblasti návykového chování obyvatel s důrazem na oblast drogové závislosti v SVL na území měst Vítkov, Budišov nad Budišovkou a v obci Čermná ve Slezsku a zajistit snižování rizik spojených s tímto návykovým chováním, a to se zaměřením na uživatele drog, ale také uživatele alkoholu a patologické hráče.

Tento strategický cíl bude naplněn prostřednictvím těch DÍLČÍCH CÍLŮ:

CÍL 1:  Prostřednictvím 2 nových terénních pracovníků Renarkonu zavést v dotčených SVL v souladu se schváleným SPSZ Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku na léta 2017 – 2019 systematicky působící terénní program zaměřený na oblasti protidrogové prevence, ale také prevence ostatních závislostí vč. jejich kombinace – patologického hráčství a alkoholismu a souvisejících negativních jevů.

CÍL 2:  Snížit zdravotně-sociální rizika související s užíváním drog v dotčených lokalitách, kdy v rámci projektu počítáme s distribucí min. 9 tisíc zdravotních sad (jejichž součástí je také výměna jehel a stříkaček).

CÍL 3: Do června 2021 prostřednictvím nově zavedeného terénního programu protidrogové prevence Renarkonu obsloužit min. 60 nových klientů z cílové skupiny ze SVL působících doposud mimo systém sociálních služeb řešících závislosti.

CÍL 4:  Prostřednictvím kvalitní evaluace aktivit projektu podrobně zmapovat drogovou problematiku (resp. problematiku závislostí obecně) ve všech lokalitách.