Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Vedoucí: PhDr. Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek, MBA
Adresa: Mariánskohorská 31/1328,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Telefon: 596 638 807
Mobil: 602 650 042
E-mail: twaloszek@renarkon.cz

Email: cpp@renarkon.cz
Web CPP: www.cpp4u.cz

Filozofie Centra: Filozofií Centra primární prevence je poskytování služeb za účelem předcházení vzniku rizikového chování u dětí a mládeže, jejich vedení ke zdravému životnímu stylu bez drog (jak legálních, tak nelegálních) a napomáhat v rozvoji jejich sociálních dovedností. 

Poslání služby: Centrum primární prevence Renarkon, o.p.s. realizuje adiktologické aktivity v oblasti specifické primární prevence, rizikového chování a nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi další aktivity patří adiktologické vzdělávání pedagogů, sociálních pracovníků (pracovníků  sociálních službách, pracovníků veřejné správy) a školení laické veřejnosti (rodičů).

Příjemce má možnost využít následujících služeb:
A) Programy všeobecné primární prevence poskytované v rámci školní docházky (Program ,,Buď OK“)
B) Programy poskytované v rámci včasné intervence (šikana, drogy); selektivní prevence
C) Vzdělávací programy (proškolení pedagogů v oblasti rizikového chování, proškolení sociálních pracovníků v oblasti drogové problematiky; přednášky a školení pro rodiče a širší veřejnost). 
D) Konzultace a poradenství v oblasti rizikového chování, závislostí a návykových látek

Cílová skupina: žáci prvního a druhé stupně ZŠ; žáci speciálních tříd; studenti středních škol; studenti vyšších odborných škol; studenti vysokých škol ; pedagogičtí pracovníci; školní metodici prevence; rodiče (širší veřejnost); sociální pracovníci, pracovníci sociálních služeb; pracovníci veřejné správy.

Dlouhodobý preventivní program:

s možností začlenění do preventivního programu školského zařízení.

Pro zobrazení nabídky a formuláře klikněte níže:

Dlouhodobý preventivní program ,,Buď OK“

DPP je podpora zdravého životního stylu cílové skupiny, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů.

DPP je určen dětem 1. a 2. stupně ZŠ a studentům SŠ (případně i VŠ).

DPP „Buď OK“ je komplexní systém preventivních bloků. Vycházející z potřeb efektivní primární prevence není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnou problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra, neboť primární prevenci není možno vnímat jako jednorázovou aktivitu na drogové či jiné téma. Podrobně o DPP „Buď OK“ viz výše: ,,Aktuální nabídka CPP“.

Bloky jsou vedeny formou prožitkových programů, interakčních besed, diskuzí a her a pracuje se v nich vždy maximálně s jednou třídou. Program je možno absolvovat v jednom školním roce, nebo jej lze rozdělit do dvou let. V případě rozdělení cyklu do 2 let, doporučujeme rozšíření programu na 6 bloků (v každém školním roce po třech). Po dohodě je možno program přizpůsobit a upravit dle potřeb školy. Škola může kdykoliv ukončit své působení v programu bez jakýchkoli následků i bez udání důvodu. 

Témata, která v rámci prevence u kolektivů realizujeme, jsou:

  • Závislostní chování a návykové látky (prevence v adiktologii)
  • Agrese, šikana a kyberšikana
  • Klima třídy (vztahy v kolektivu) + adaptační kurzy
  • Rizikové sexuální chování
  • Nebezpečí sekt
  • Extremismus
  • Rasismus a xenofobie
  • Netolismus
  • Hazardní hraní (gambling)
  • Spektrum poruch příjmu potravy

Všechna témata jsou protkána podporou duševního zdraví (wellbeing), na psychohygienu lze také objednat samostatný program.

Více o naší činnosti – viz výňatek z reportáže: https://www.youtube.com/watch?v=hwIGQJrpBrA

Včasná intervence

Tento program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných Centrem primární prevence RENARKON o. p. s. Je součástí místního a regionálního systému preventivního působení. Je metodicky rozdělen pro ZŠ a SŠ. Cílem programu je předcházení, respektive zmírnění následků rizikového chování. Je rozložen do tří bloků po 90 minutách. Více informací viz nabídka CPP. Programy je nutno telefonicky objednat a konzultovat.

Vzdělávání

Informace týkající se vzdělávání pedagogů, vychovatelů, sociálních pracovníků, pracovníků veřejné správy: https://renarkon.cz/nabidka-vzdelavani/uvod-do-zavislosti-drogove-problematiky-a-komunikace-s-klientem-pripodezreni-na-uziti-navykovych-latek/