Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava
Telefon: 596 638 804

Certifikace služby RVKPZ je do 31.12.2024

Provozní doba

 • Pondělí 08:00 – 16:00
 • Úterý 08:00 – 20:00
 • Středa 08:00 – 16:00
 • Čtvrtek 08:00 – 20:00
 • Pátek 08:00 – 14:00

Tým Doléčovacího centra

Vedoucí: Mgr. Eva Otýpková
Mobil: 775 492 010
E-mail: eotypkova@renarkon.cz

Zástupkyně/sociální pracovnice – příjem klientů: Monika Potočná, DiS.
Mobil: 602 438 631
E-mail: mpotocna@renarkon.cz; dc@renarkon.cz

Sociální pracovnice: Mgr. et Bc. Hana Bulavová
Mobil: 724 148 882
E-mail: hbulavova@renarkon.cz

Psycholog: Mgr. Jan Chamrád
Mobil: 724 148 882
E-mail: jchamrad@renarkon.cz

Poslání

Doléčovací centrum (DC) je sociální službou následné péče dle § 64 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve které poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteří právě procházejí zotavením ze závislosti a za sebou již mají první úspěšné měsíce. Posláním Doléčovacího centra je pomáhat klientům zvládnout návrat do běžného života ve společnosti, úspěšně a samostatně řešit své záležitosti a budovat si spokojený život.

Cíle služby

Cílem služby je rozvinout u klientů schopnosti a znalosti potřebné pro každodenní život, naplňování jejich potřeb, řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti. Společně se zaměřujeme především na tyto oblasti života – abstinence, práce, bydlení, vztahy, volný čas, finance, zdraví, sociální a trestně-právní oblasti a další.

Cílová skupina

Doléčovací centrum mohou využít abstinující uživatelé návykových látek, včetně alkoholu a léků, hráči hazardních her nebo sázející, kteří bezprostředně před nástupem do služby absolvovali pobytovou léčbu závislostí v délce alespoň 3 měsíců a zároveň splňují tyto další kritéria:

 • věk minimálně 15 let pro ambulantní formu nebo 18 let pro pobytovou formu, přičemž horní věková hranice je 80 let
 • znalost českého nebo slovenského jazyka
 • zaslání písemné žádosti o přijetí do DC (včetně životopisu a vyjádření terapeutického týmu)
 • absolvování vstupního pohovoru
 • připravenost na následnou péči

Jak to u nás probíhá

Doléčovací program může mít formu ambulantní (bez ubytování) nebo pobytovou (ubytování až na 1 rok).

Ambulantní forma má kapacitu 7 míst.

Pobytová forma zahrnuje dvě varianty ubytování:

 • Ubytování ve dvou klientských bytech přímo v DC s celkovou kapacitou 13 míst (ubytování zde je na maximálně 6 měsíců, s možností prodloužení o maximální délku 2 měsíce).
 • Ubytování ve dvou tréninkových bytech vzdálených cca 5 minut chůze od DC, s celkovou kapacitou 3 místa. O ubytování v tréninkovém bytě může požádat pouze klient v 2. nebo 3. fázi programu (ubytování zde je maximálně na 9 měsíců).

Program je rozdělen do 4 fází. Jednotlivé fáze se odlišují objemem povinné individuální a skupinové práce, a podmínkami pro postup do další fáze. Klienti, kteří do programu docházejí ambulantně, mají skupinový program méně intenzivní, než klienti, kteří jsou ubytování v DC.

Obsahem Doléčovacího programu je:

1) Individuální práce:

Individuální poradenství a terapie – budeme dojednávat cíle naší spolupráce a společně pracovat na jejich dosažení, budeme se věnovat tématům a jejich řešení dle vašich potřeb

Rodinné a párové poradenství a terapie – můžeme spolu pracovat na obnovení či zlepšení narušených vztahů s vašimi blízkými, nebo na jiných tématech, která chcete společně řešit

Sociálně-právní pomoc – pomáháme při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení a zaměstnání, s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením různých obtížných situací

Pracovní blok – pracovní činnost v prostorách DC určená pouze pro nezaměstnané klienty bydlící přímo v DC

Krizová intervence – pomoc v akutní krizi

2) Skupinová práce:

Klientská skupina – terapeutická skupinová aktivita, která nabízí prostor pro řešení a sdílení vašich aktuálních témat

Skupina prevence relapsu – poradenská skupina, na kterou přinášejí předem připravená témata pracovníci, rozvíjí dovednosti předcházet rizikovým situacím, případně je zvládat

Čtvrtletník – společné setkání všech klientů a členů týmu DC ke  zhodnocení služby, k aktuálním záležitostem i k plánování společných akcí centra

Ranní setkání – skupinová aktivita zaměřená na pomoc klientům zvyknout si na denní režim, naučit se plánovat si čas a denní aktivity, včetně těch volnočasových, průběžně řešit běžné záležitosti (pouze pro nezaměstnané a bydlící klienty)

Provozní skupina – skupina zaměřená na organizační a provozní záležitosti týkající se bydlení jako je např. úklid, ohlášení návštěv, pobyt mimo bydlení apod. (pouze pro klienty bydlící přímo v DC)

Klub – skupinová aktivity jako podpora aktivního trávení volného času

Volnočasové akce – víkendové aktivity se konají 1x za 3 měsíce

Cena Doléčovacího programu

Samotný Doléčovací program je poskytován bezplatně, klienti hradí pouze ubytování:

 • Cena za ubytování v klientském bytě přímo v DC je 4.200 Kč za měsíc (nebo 140 Kč za den při ubytování jen v části měsíce). Při nástupu je potřeba uhradit vratnou kauci ve výši 1500 Kč.
 • Cena za ubytování v tréninkovém bytě o velikosti 2+1 je 4.800 Kč za měsíc (nebo 160 Kč za den při ubytování jen v části měsíce). Při nástupu je potřeba uhradit kauci ve výši 3.000 Kč.
 • Cena za ubytování v tréninkovém bytě o velikosti 1+1 je 6.000 Kč za měsíc (nebo 200 Kč za den při ubytování jen v části měsíce). Při nástupu je potřeba uhradit kauci ve výši 3.000 Kč.

Co dělat v případě zájmu o Doléčovací program

 • Zašlete nám vyplněnou žádost o přijetí do DC, včetně vašeho životopisu v rozsahu 4 stran a vyjádření stávajícího terapeutického týmu. Žádost je ke stažení na www.renarkon.cz v sekci dokumenty ke stažení.
 • Po obdržení vaší žádosti posoudíme, zda splňujete podmínky pro přijetí do DC. Poté vás pozveme na vstupní pohovor.
 • Vstupní pohovor slouží k vzájemnému seznámení, projednání vaší situace a zodpovězení všech dotazů. Blíže vás seznámíme s chodem centra a provedeme vás v něm. V odůvodněných případech je možné vstupní pohovor realizovat také online formou.
 • Ze strany pracovníků centra je na vstupním pohovoru ověřena především otázka vaší připravenosti k následné péči a splnění všech dalších kritérií nutných pro přijetí do služby.
 • O vašem přijetí či nepřijetí do DC rozhodneme buď ihned, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů, o čemž vás telefonicky nebo písemně informujeme. Pokud budeme mít volné místo, domluvíme se na konkrétním datu a hodině vašeho nástupu do DC. Budeme-li mít aktuálně plnou kapacitu, zařadíme vás do pořadníku a upřesníme si pravděpodobný termín vašeho možného nástupu (v případě, že můžete na volné místo počkat v současné léčbě).
 • V případě, že vás do DC nepřijmeme, vysvětlíme vám důvody a na vaši žádost vám vystavíme písemné potvrzení se zdůvodněním odmítnutí. Zároveň s vámi projednáme jiné vhodné služby, které byste mohl/a místo DC využít. Pokud se domníváte, že Vaše odmítnutí bylo neoprávněné, můžete proti našemu rozhodnutí podat stížnost.

Nástup do Doléčovacího programu

 • Při nástupu vás otestujeme na přítomnost návykových látek v těle. Pokud budou testy v pořádku, uzavřeme s vámi Smlouvu o poskytování sociální služby.
 • Pokud budete chtít využít pobytovou formu Doléčovacího programu, uhradíte vratnou kauci za bydlení ve výši 1.500 Kč a budete ubytován v jednom ze dvou klientských bytů v DC.
 • Předáme vám Průvodce Doléčovacím programem, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité informace o Doléčovacím programu, které budete potřebovat.
 • Bude vám přidělen garant, na kterého se můžete v případě potřeby obracet. Bude s vámi individuálně pracovat, pomůže vám zorientovat se v programu, budete společně plánovat a vyhodnocovat průběh a cíle programu.
 • Domluvíte si první individuální setkání se svým garantem a předběžný průběh prvních dnů.

Odmítnout vás můžeme pouze z níže uvedených důvodů

 • nespadáte do okruhu osob, pro které je služba určena
 • je naplněná kapacita služby
 • váš tělesný nebo psychický stav vylučuje ze své podstaty poskytnutí služby (např. akutní infekční onemocnění; akutní psychotické onemocnění; smyslové onemocnění, které vyžaduje speciální pomůcky či přístup pracovníků; tělesné onemocnění, které vyžaduje bezbariérový přístup apod.)
 • od ukončení vašeho posledního doléčování v našem DC z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy neuplynulo 6 měsíců

Informace pro zájemce a žádost ke stažení zde:

Donátoři a sponzoři

 • MPSV
 • RVKPZ
 • MSK
 • Statutární město Ostrava
 • Pekaři a spol.

Najdete nás tady