Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava
Telefon: 596 638 804
Email: dc@renarkon.cz
mobil: 775 492 010

Certifikace služby RVKPZ je do 31.12.2024

Provozní doba

 • Pondělí 08:00 – 16:00
 • Úterý 08:00 – 20:00
 • Středa 08:00 – 16:00
 • Čtvrtek 08:00 – 20:00
 • Pátek 08:00 – 14:00

Tým Doléčovacího centra

Vedoucí: Bc. Iva Valášková, DiS.
Mobil: 737 603 498
E-mail: veddc@renarkon.cz

Zástupkyně/poradce: Mgr. et Bc. Hana Bulavová
Mobil: 724 148 882
E-mail: dc@renarkon.cz

Sociální pracovnice/poradce: Bc. Vendula Brandejsová
E-mail: dc@renarkon.cz

Poslání

Doléčovací centrum je sociální službou, ve které poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteří právě procházejí zotavením ze závislosti a za sebou již mají první úspěšné měsíce. Posláním Doléčovacího centra je pomáhat našim klientům zvládnout návrat do běžného života ve společnosti, úspěšně a samostatně řešit své záležitosti a budovat si spokojený život.

Cíle služby

Cílem služby je rozvinout u klientů schopnosti a znalosti potřebné pro každodenní život, naplňování jejich potřeb, řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti. Společně se zaměřujeme především na tyto oblasti jejich života – abstinence, práce, bydlení, vztahy, volný čas, finance, zdraví, sociální a trestně-právní oblast a další.

Cílová skupina

Doléčovací centrum mohou využít uživatelé návykových látek, včetně alkoholu a léků, hráči hazardních her nebo sázející, kteří absolvovali jakoukoliv léčbu v délce alespoň 3 měsíců.

Základní principy služby

 • Komplexnost – poskytované služby jsou komplexní se zaměřením na bio-psycho-sociální podstatu závislostní problematiky, která se týká všech stránek života klienta a také jeho blízkých osob.
 • Individuální přístup – každého klienta vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost s individuálními potřebami.
 • Respekt a spolupráce – respektujeme klienty jako naše rovnocenné partnery a respektujeme jejich názory a rozhodnutí. Služby jim poskytujeme formou vzájemné spolupráce, vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a aktivizaci.
 • Důvěra a otevřenost – snažíme se vybudovat si s klientem důvěrný vztah, v němž spolu můžeme hovořit zcela otevřeně o jeho situaci, potřebách a možnostech naší spolupráce.
 • Svobodná volba – každý klient má právo vlastní volby a sám rozhoduje, s čím chce pomoci. Klienty podporujeme v uplatňování vlastní vůle a v aktivním rozhodování o svém životě.
 • Užitečnost – usilujeme o to, aby naše spolupráce měla pro každého klienta konkrétní užitek z hlediska jeho aktuální situace a potřeb. Užitečnost považujeme za hlavní měřítko úspěšnosti naší spolupráce.

Podněty a stížnosti

Klient si může stěžovat na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb. Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.

Pokud není klient s vyřízením stížnosti spokojen, může se obrátit na ředitele společnosti, nebo na další instituce, uvedené níže. Na ty se může obrátit také v případě, že svou stížnost nebude chtít řešit s nikým z pracovníků organizace Renarkon.

Stížnost může podat klient sám, nebo ji za něj může podat jeho zástupce, který jej bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.

Klienti mohou také podávat podněty a návrhy k provozu Doléčovacího centra a poskytování jeho služeb. S těmito podněty a návrhy je nakládáno stejně jako se stížnostmi a způsob jejich podávání a vyřizování je totožný.

Stížnosti, připomínky či přání mohou být podávány několika způsoby, a to i anonymně:

 • Ústně: někomu z pracovníků centra, nebo osobně řediteli společnosti, který sídlí ve stejné budově, jako Doléčovací centrum. Odpověď může být buď ústní, nebo poštou na klientem uvedenou adresu.
 • Do Knihy stížností: ta je k dispozici na nástěnce vedle knihy příchodů a odchodů a mohou se do ní podávat stížnosti také anonymně. Odpověď je poté zapsána rovněž do této Knihy stížností.
 • Do Schránky důvěry: ta je k dispozici u hlavních dveří do centra a mohou se do ní podávat stížnosti také anonymně. Odpověď je písemná, v případě anonymního podání je odpověď vyvěšena po dobu 14 dní na nástěnce centra.
 • Poštou na adresu: Doléčovací centrum, Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava, nebo přímo na správu společnosti: Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava. Odpověď obdrží stěžovatel poštou na jím uvedenou adresu.
 • Dalším institucím: zřizovateli organizace – Magistrátu města Ostravy (Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava); Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava); Inspekci sociálních služeb MPSV pro Moravu a Slezsko (Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc); Ministerstvu práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha) nebo Veřejnému ochránci práv (Údolní 39, 602 00 Brno).

Donátoři a sponzoři

 • MPSV
 • RVKPZ
 • MSK
 • Statutární město Ostrava
 • Pekaři a spol.

Najdete nás tady