Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí centra: Mgr. Jiří Walach
Adresa: Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 628 444
Mobil: 606 694 244

Email: kpcfm@renarkon.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KPCFM/

Provozní doba kontaktního centra: pondělí, středa, pátek: 9:00-12:00 13:00 – 16:00
Provozní doba poradenství: úterý a čtvrtek 9:00-12:00 13:00 – 18:00 (po předchozím objednání)
Provozní doba výměnného programu: pondělí – pátek 9:00-12:30 13:00-16:00

Polední pauza denně 12:30 – 13:00. V této době je centrum uzavřeno pro všechny činnosti.

Kapacita služby: 20 osob

Poslání

Kontaktní a poradenské centrum ve Frýdku-Místku je služba, která poskytuje sekundární a terciální prevenci v oblasti užívání návykových látek a závislostí. Usilujeme o snižování zdravotních, ekonomických a sociálních rizik spojených s užíváním legálních i nelegálních návykových látek. Snažíme se klienty motivovat ke změně aktuálního životního stylu, který povede k rozvoji a ke zlepšení kvality jejich života. V případě zájmu pomáháme klientům zprostředkovat i další vhodné odborné služby. Tyto kroky zároveň přispívají k ochraně veřejného zdraví.

Služba je poskytována nejen uživatelům návykových látek a osobám ohroženým nelátkovou závislostí, ale nabízíme také poradenské služby rodinným příslušníkům, osobám blízkým a široké veřejnosti. Základním principem služby je respekt k hodnotě lidského života s důrazem na individuální přístup. Služba je poskytována bezplatně a s možností zachování anonymity klienta.

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostním chováním nebo již chorobně závislí. Závislost může mít látkovou, nelátkovou podobu. Služba je určena osobám od 15 let. V případě nižšího věku je potřeba mít doprovod zákonného zástupce. Služba je také poskytována rodinným příslušníkům, partnerům a dalším blízkým osobám uživatelů drog, kterým jsou poskytované poradenské služby.

Tato služba nepracuje se závislosti na nikotinu.

Náš tým

 • Mgr. Jiří Walach – vedoucí centra
 • Bc. Doubravka Ukropcová – Terénní pracovnice tel: 733 192 414
 • Nadia Menšíková – kontaktní pracovnice
 • Mgr. Gabriela Brodová – sociální pracovnice
 • Veronika Austová, DiS. – sociální pracovnice
 • Supervizor: Mgr. Jana Malásková

Poskytované služby

 • KONTAKTNÍ CENTRUM – zejména služby „harm reduction“ – snižování rizik např. výměnný program, potravinový a hygienický servis.
 • PORADENSKÉ CENTRUM – další adiktologické poradenství – poradenství a terapie pro uživatele návykových látek a osoby blízké.

Kontaktní centrum

 • Kontaktní místnost – klienti u nás mohou posedět v klidném prostředí, odpočinout si
  a využít hygienický a potravinový servis nebo počítač, a to v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 nebo od 13 do 16 hodin. Vstup  je vždy jeden na hodinu, a to buď dopoledne, nebo odpoledne (přes zimní měsíce na hodinu a půl).
 • Je určena pouze pravidelným uživatelům nelegálních návykových látek, jako je pervitin, opiáty, toluen. Naopak klienti, jež jsou uživateli například pouze THC či LSD, do ní nemají přístup.
 • Výměnný program –výměna použitých injekčních setů za čisté, k tomu vody, dezinfekce, filtry, kondomy, kapsle, vitamíny, ředítka nebo kontejnery na použité sety. 
 • Krizová intervence – akutní pomoc v krizi.
 • Testy na žloutenky, HIV/AIDS a syfilis – testy na infekční a pohlavní nemoci přímo u nás, nebo je můžeme zprostředkovat v Krevním centru. Jsou bezplatné a diskrétní.
 • Základní zdravotní ošetření – základní zdravotní ošetření menších poranění či zánětů
  a zprostředkování ošetření závažnějších potíží u lékaře.
 • Hygienický servis – sprcha, WC, praní prádla
 • Potravinový servis – polévka, čaj
 • Informační servis – informujeme o bezpečnějším braní drog a sexu, o možnostech nákazy, testování a léčby HIV/AIDS, žloutenek a pohlavních nemocí, o zdravotních rizicích braní drog, o sociálních, zdravotních a jiných veřejných službách atd.
 • Zprostředkování pobytu v TK či PN – můžeme pomoci s vyřízením pobytu v kterékoliv terapeutické komunitě nebo psychiatrické nemocnici, pokud se klient rozhodne řešit svou situaci tímto způsobem.

Poradenské centrum

Je určeno lidem, kteří užívají návykové látky, včetně alkoholu a léků. Lidem, kteří hrají hazardní hry, sázejí nebo se potýkají s jiným závislostním chováním. Také jejim rodinným příslušníkům, partnerům a dalším blízkým osobám.

 • Poradenství a terapie – pomoc a podpora klientům a jejich blízkým v situacích a s problémy, které jsou pro ně těžké, nebo se kterými si nevědí rady. Můžeme jim pomoci, pokud se rozhodnou přestat s užíváním návykových látek, pitím nebo hraním či sázením, pokud chtějí ve svém životě něco změnit, vyřešit, zorientovat se ve své situaci apod. Poskytujeme individuální, párové i rodinné poradenství a terapii.
 • Sociálně-právní pomoc – pomoc při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení
  a zaměstnání, s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením dluhů, trestně-právních záležitostí nebo jiných obtížných životních situací, zprostředkování dalších sociálních, zdravotních a jiných veřejných služeb a pomoc s uplatňováním práv. Doprovod klientů na úřady, do sociálních, zdravotních či jiných služeb, k provedení testů na infekční nemoci, k soudu, při vyřizování různých záležitostí.

Cíle služeb kontaktního a poradenského centra

 • Snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, o zásadách méně rizikového užívání a bezpečnějším sexu.
 • Stabilizace a zlepšení sociálního, zdravotního a duševního stavu klientů. Obnovení, upevnění a rozvoj sociálních vztahů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. 
 • Zvýšení motivace klientů ke změně jejich aktuální situace, k ukončení či snížení užívání návykových látek či jiného závislostního chování, k začlenění se do společnosti a jejich navázání do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb.
 • Rozvíjení schopností, dovedností a znalostí klientů, potřebných pro jejich každodenní život, naplňování jejich potřeb, řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti a soběstačnosti. 
 • Ochrana veřejného zdraví prostřednictvím snížení rizika šíření infekčních nemocí. Předcházení kriminalitě a z toho vycházející úspora veřejných prostředků

Zásady poskytování služeb

 • Nízkoprahovost – služby centra jsou poskytovány bezplatně a pro jejich využívání klient nemusí sdělovat své jméno, bydliště ani jiné osobní údaje.
 • Anonymita – služby centra jsou poskytovány anonymně a diskrétně. Informace o klientovi neposkytujeme nikomu bez jeho předešlého souhlasu. Výjimkou jsou situace, na které se vztahuje oznamovací povinnost pracovníků.
 • Respekt a spolupráce – respektujeme klienty jako naše rovnocenné partnery a respektujeme jejich rozhodnutí. Služby jim poskytujeme formou vzájemné spolupráce, vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a aktivizaci.
 • Individuální přístup – každého vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost s individuálními potřebami. Služby se snažíme v maximální možné míře tzv. šít na míru jednotlivým klientům.
 • Důvěra a otevřenost – snažíme se vybudovat si s klientem důvěrný vztah, v němž spolu můžeme hovořit zcela otevřeně o jeho situaci, potřebách a o možnostech naší spolupráce.
 • Svobodná volba – každý klient má právo vlastní volby a sám rozhoduje, s čím chce pomoci a jakou službu využije. Klienty podporujeme v uplatňování vlastní vůle a v aktivním rozhodování o svém životě.

Podávání a vyřizování stížností

Klienti mohou podat stížnost v případě odůvodněné nespokojenosti v rámci poskytovaných služeb a to:

 • osobně: vedoucímu kontaktního a poradenského centra, nebo zástupci ředitele, případně přímo řediteli organizace na správě společnosti RENARKON, o. p. s. na adrese Mariánskohorská 1328, Ostrava 702 00
 • poštou: na adrese kontaktního a poradenského centra nebo na správě společnosti
 • e-mailem: kpcfm@renarkon.cz
 • do schránky důvěry: umístěna dole u vchodových dveří a nahoře u vchodových dveří

Odpovědi na stížnosti budou klientům zaslány na uvedené adresy do 30 dnů od jejich vznesení.

Donátoři a sponzoři

 • MPSV
 • MSK
 • Statutární město Frýdek-Místek
 • RVKPZ

Najdete nás tady