Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí: Mgr. Edita Ondarza  tel.: 775 272 543
Email: vedtk@renarkon.cz
Adresa: 739 12 Čeladná – Podolánky 383
Telefon: 558 684 334 (v zařízení není signál mobilního telefonu) 
Email: tk@renarkon.cz
Zást. vedoucího: Mgr. Andrea Mališová, tel.: 724 795 114
Telefon klienti: (možno volat mezi 21.00-22.00 hod.) 558 431 371
Příjem nových klientů, informace o službě: 558 684 334 v době 8:30 – 15.30
Sociální pracovník: Mgr. Lucie Kubaláková, tel.: 558 431 371 v době 7:30 – 15:30

Komunita Renarkon je pobytové resocializační zařízení pro drogově závislé, závislé na alkoholu a patologické hráče s délkou léčby 8- 12 měsíců. Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. je členem Sekce Terapeutických Komunit při Asociaci nestátních organizací A.N.O. V letech 2006, 2009, 2013 a 2018 získala naše komunita certifikát odborné způsobilosti udělovaný RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

Kdo jsme

V roce 2007 byla Terapeutická komunita zaregistrovaná jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Naše terapeutická komunita je organizačně začleněna do společnosti Renarkon o.p.s, se sídlem v Ostravě. Zakladatelem společnosti Renarkon o.p.s je Magistrát města Ostravy.

Léčebný pobyt v Terapeutické komunitě Renarkon o.p.s. má dlouhodobý charakter. Je zaměřen především na klienty, kteří mají dlouhodobou závislost (látkovou i nelátkovou), kriminální minulost, mají zdravotní či psychické obtíže spojené s předchozím užíváním návykových látek a jiná forma léčby u nich selhává.

Poslání terapeutické komunity

Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. nabízí své služby lidem, kteří se rozhodnou skoncovat se svou závislostí (alkoholovou i nealkoholovou) nebo s patologickým hráčstvím.

Cíle služby

Cílem služby je pomoci uživatelům služby překonat závislost a najít cestu k  abstinenci a postupnému návratu do plnohodnotného života prostřednictvím změny životního stylu, učením se zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím zodpovědnosti za své jednání.

Cílová skupina

Svou pomoc nabízíme lidem se závislostí na nealkoholových drogách, alkoholu a patologickém hráčství starším osmnácti let, bez rozdílu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského vyznání či politického smýšlení.

Principy služby

Věříme, že uvedených cílů lze dosáhnout respektováním těchto zásad:

  • pokoře v uznání vlastní závislosti, dobrovolnosti vstupu do komunity, toleranci vůči ostatním členům komunity, otevřenosti a upřímnosti vůči sobě i ostatním a dodržováním pravidel komunity.
  • Individuální přístup ke klientovi – respektování jedinečnosti a zároveň komplexnosti klientovy sociální situace
  • Dodržování práv klienta – pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem Evropské federace Terapeutických komunit a Etickým kodexem sociálních pracovníků
  • Respektování volby a svobodné vůle – léčebný program je dobrovolný každý klient se může kdykoli rozhodnout opustit léčebný program na základě vlastního rozhodnutí a bez postihů. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb a vyjadřovat se k problémům
  • Veřejná přístupnost ke službě – klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Poskytované činnosti v rámci TK

Resocializační proces čerpá z poznatků bio-psycho-sociálního modelu léčby drogově závislých, je založený na skupinové terapii, s důrazem na pracovní terapii. V průběhu svého pobytu prochází klient postupně čtyřmi fázemi, které jsou koncipovány tak, aby co nejlépe přispívaly k osobnostnímu přerodu směřujícímu k posílení motivace žít bez drog a navrácení se do společnosti. 

Mezi stěžejní metody a formy práce patří: 

• Poskytnutí ubytování a stravy 
• Skupinová terapie, individuální terapie a poradenství
• Pracovní terapie
• Arteterapie, dramaterapie 
• Zátěžové programy, relaxace, kultura 
• Osvojování sociálních dovedností, trénink odpovědnosti 
• Tematické a vzdělávací skupiny 
• Volnočasové aktivity 
• Sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí 
• Práce s rodinou klientů a rodinná terapie 
• Prevence relapsu 
• Kontrola abstinence (orientační testy z moči) a péče o zdravotní stav klientů 
• Krizová intervence
• Zprostředkování kontaktu do následných zařízení

Kde jsme a jak se k nám dostanete

Terapeutická komunita Renarkon se nachází v horském prostředí Beskyd asi 10 km od obce Čeladná. Tvoří ji dvě horské chaty. Z vlakového nádraží v jede autobus směr Čeladná-Podolánky. Cílová zastávka Podolánky, škola. Nedaleko zastávky (cca 200m) se nachází TK.

Pokud jedete autem – v Čeladné narazíte na odbočku směr Podolánky, Hotel Srdce Beskyd. Vydáte se tímto směrem stále po hlavní silnici a po deseti kilometrech dojedete na autobusovou zastávku „Podolánky – Škola“. U ní se dáte doprava a po 20 metrech uvidíte velkou tabuli s nápisem TK RENARKON, dále se jede do prudkého kopce dalších cca 30 metrů (tabule je vidět již od zastávky, nelze ji minout).

Náš tým

Vedoucí TK: Mgr. Edita Ondarza

Zástupkyně vedoucí: Mgr. Andrea Mališová

Sociální pracovníci/ Terapeuti:
Mgr. Jana Rečková
Mgr. Lucie Kubaláková
Mgr. Piotr Roman Oskwarek
Bc. Eva Vondráčková
Bc. Jiří Šmahlík

Pracovní terapeut: Libor Holaň

Donátoři a sponzoři: 

  • Statutární město Ostrava 
  • RVKPZ
  • MPSV 
  • MSK 
  • Potravinová banka Ostrava

Najdete nás tady