Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Vedoucí: Mgr. Magdaléna Štefaníková
Adresa:  Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory
Telefon: 595 782 122
Mobil: 724 154 239
Email: mstefanikova@renarkon.cz

Provozní doba:  

 • pondělí – pátek: 7:30 – 12:00, 13:00 – 19:30
 • sobota – neděle: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

 • Podpůrná skupina pro osoby se zkušeností: každý čtvrtek: 17:30 – 19:00

Pro bližší domluvu na termínu a formě konzultace, využijte tyto kontakty:

Tel: 
+ 420 595 782 122
+ 420 774 448 990 
+ 420 739 417 252 

Email: poradna@renarkon.cz 

Na schůzku s terapeutem nebo s odborným poradcem v sociální oblasti doporučujeme sjednat termín setkání telefonicky, emailem nebo při osobním setkání. Konzultace bez objednání závisí na aktuální vytíženosti programu. V jeden okamžik mohou v centru proběhnout maximálně 2 konzultace najednou. Při osobní návštěvě centra zazvoňte na označený zvonek na levé straně dveří.

V případě omezení, či změny provozní doby z technických důvodů, o tom budeme informovat na vývěsce při vstupu do centra a prostřednictvím facebookové stránky „Terapeutické centrum Renarkon“.

Náš tým

 • Mgr. Magdaléna Štefaníková – vedoucí, terapeutka
 • Mgr. Bohuslava Durčáková – sociální a poradenská pracovnice (Služby pro osoby v konfliktu se zákonem)
 • Bc. Veronika Tomšová – poradenská pracovnice (EU projekt)
 • Bc. Veronika Fogltonová – sociální pracovnice
 • Mgr. Šárka Babušíková – sociální a poradenská pracovnice

Posláním Terapeutického centra v Ostravě je poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služby poskytujeme od 11 let věku.

Cíle služby

 • poskytovat poradenské a terapeutické služby abstinujícím i aktivním uživatelům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí,
 • pomoc klientům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života,pomoc rodičům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním drog blízké osoby,
 • stabilizace klientova psychického, somatického i sociálního stavu,
 • snížení rizika recidivy závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) u abstinujících uživatelů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí,
 • získání či obnovení sociálních dovedností a přijetí společností sdílených sociálních norem,
 • prostřednictvím spolupráce s rodiči (partnery, sourozenci atd.) podpořit změnu rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu samotného uživatele návykových látek, patologického hráče či klienta s jinou nelátkovou závislostí,.
 • zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání návykových látek, patologického hráčství a jiných nelátkových závislostí,
 • Mezi další cíle zařízení patří: poskytovat informační servis, zprostředkování a doporučení do léčebného procesu (PL, TK, následné péče, apod.). Poskytování krizové intervence. Poskyování telefonického a emailového poradenství. Pokračovat ve stávající spolupráci s psychiatrickými léčebnami, terapeutickými komunitami, kontaktními centry, centry následné péče po celé ČR. Taktéž s různými poskytovateli sociálních služeb, PMS, PČR, ZŠ, SŠ, školskými výchovnými zařízeními, s odbornými lékaři převážně na území města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Spolupráce s CPP Renarkon na preventivním programu Indikované skupiny pro mládež.

Poskytované služby

Hlavními druhy poskytovaných služeb jednorázového i dlouhodobějšího charakteru /opakované kontakty/, včetně krizových intervencí (vnímaných jako krizové v aktuálních tíživých životních situacích klienty samotnými), neanonymním i anonymním klientům a zprostředkujícím institucím v zastoupení klientů jsou:

 • individuální poradenské a konzultační služby (práce s klientem, který dochází na kontakt sám),
 • rodinné poradenské a konzultační služby (práce s rodinou jako celkem, včetně identifikovaného klienta, s cílem působit na celý rodinný systém),
 • rodičovské poradenské a konzultační služby (práce s oběma nebo s jedním s rodičů, případně s jinými blízkými osobami – prarodiči, sourozenci, partnery, apod., kteří na konzultaci přicházejí bez identifikovaného klienta nebo konzultace s nimi probíhá odděleně),
 • terapeutické skupiny,
 • krizová intervence,
 • informační servis,
 • včetně zprostředkování poskytnutí služby jiným (cizím spolupracujícím) odborným pracovištěm, či zprostředkování následné odborné péče a pomoci jiným odborným pracovištěm v rámci naší Společnosti.
 • zprostředkováváme léčbu v Terapeutických komunitách pro matky s dětmi – Terapeutická komunita Podcestný mlýn (blíže na https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticka-komunita-v-podcestnem-mlyne/) a Terapeutická komunita Karlov (http://www.sananim.cz/o-nas-1/terapeuticka-komunita-karlov-tkk.html). 

Zásady naší služby

 • Respektování volby a svobodné vůle klienta, dobrovolnost využívání služby 
 • Univerzalita
 • Veřejná přístupnost ke službě 
 • Odbornost a kvalita 
 • Individuální přístup 
 • Aktivizace a podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama 
 • Anonymita a bezplatnost

Klient má právo

 • na odbornou péči bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, politickou příslušnost, sexuální orientaci, stav, náboženství, původ, pohlaví, identitu, věk, vojenskou hodnost, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení,
 • na seznámení se se jménem poradce,
 • na ohleduplnou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovaným zaměstnancem,
 • na důstojnost a respekt ze strany zaměstnance TC,
 • na možnost si stěžovat na poskytování sociální služby a na dostupnost orgánu registrujícího a projednávajícího stížnosti a rozhodujícího o všech pravidlech a nařízeních, sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel,
 • na zachování mlčenlivosti, důvěrnosti informací týkajících se klienta a všech záznamů o klientovi v souladu se zákony České republiky a právy klienta, rovněž dodržování zásad lékařského tajemství,
 • na ochranu před skutečným nebo hrozícím tělesným trestem, před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním a před nedobrovolným fyzickým omezováním ze strany zaměstnance,
 • na odmítnutí nabízené pomoci,
 • přiměřeným způsobem se seznámit s tím, jak je vedena, uchovávána a zabezpečena dokumentace obsahující jeho osobní údaje (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů),
 • na ochranu před vykořisťováním (včetně rodinných příslušníků) ve prospěch zařízení či jeho zaměstnanců a právo odejít z místa bez pronásledování,
 • na zachování osobních hranic mezi klientem a zaměstnancem,
 • ukončit spolupráci v jakékoli její fázi bez fyzického či psychologického nátlaku za současného informování o důsledcích svého rozhodnutí,
 • na pomoc při odchodu z programu z jakéhokoliv důvodu, a to i při odchodu do jiného zařízení,
 • na vykání ze strany zaměstnance.

Můžete si stěžovat

Pokud budete s něčím nespokojeni, budete mít pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb stěžovat, a to níže uvedenými způsoby. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.

Stížnost můžete podat sami, nebo ji za vás může podat váš nezávislý zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo sociální služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.

Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na ředitele společnosti. Pokud ani v tomto případě nebudete s výsledkem spokojeni, můžete se obrátit na další instituce, jako je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv – Ombudsman nebo Český helsinský výbor.

Stížnosti lze podávat níže uvedenými způsoby:

 • Ústně – klient může využít některého ze zaměstnanců programu, nebo ji může podat osobně na správě společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.
 • Poštou – na adresu programu, nebo přímo na správu společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď klient dostane poštou na jím uvedenou adresu.
 • Prostřednictvím schránky důvěry – ta je umístěna na Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava u vstupních dveří do objektu vedoucích k centru. Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.

Certifikace služby je do 31.12.2023

Donátoři a sponzoři:

 • Statutární město Ostrava
 • Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 • Moravskoslezský kraj
 • MPSV
 • RVKPZ
 • EU

Najdete nás tady