Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí programu: Mgr. Dana Poloková

Terénní pracovník: Jiří Vlček


Supervizor: Bc. Libuše Tomanová, Dis.
Adresa: Sosnová 411, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Mobil: Jiří „Vlk“ Vlček: 771 169 206, Mgr. Dana Poloková: 723 141 029
E-mail: Jiří ,,Vlk“ Vlček: tpfm@renarkon.cz, Mgr. Dana Poloková: vedtpfm@renarkon.cz

Facebook: Terénní program Frýdecko

Poradenství:

Jiří Vlček, terénní pracovník s 25ti letou praxí, poskytuje adiktologické poradenství v oblasti látkových i nelátkových závislostí pro experimentátory, pravidelné uživatele i rodinné příslušníky.

Adresa: Sosnová 411, Dolní Lištná,739 61 Třinec. Ve dnech pondělí a úterý, oba dny v rozsahu: 15:30-18:30 hodin. Služba je bezplatná, anonymní. Je třeba se vždy objednat předem telefonicky nebo emailem. Kontakt: 771 169 206, email: tpfm@renarkon.cz

Provozní doba

 • Pondělí
  • Český Těšín 9:00 – 12:00
  • Třinec (lichý týden) 12:30 – 14:30
  • Jablunkov (sudý týden) 12:30 – 14:30
 • Úterý
  • Třinec 9:00 – 12:00, 12:30 – 14:30
 • Středa
  • Třinec 9:00 – 12:00
  • Český Těšín 12:30 – 14:30
 • Čtvrtek
  • Frýdlant nad Ostravicí 9:00 – 12:00
  • Třinec 12:30 – 14:30
 • Pátek
  • Třinec 9:00 – 12:00
  • Český Těšín 12:30 – 14:30

Uskutečňujeme terénní program ve městech Třinec, Český Těšín, Frýdlant nad Ostravicí a Jablunkov v časech, uvedených v tabulce výše.

Na ulici poznáte pracovníky Terénního programu podle modré kartičky s logem Renarkonu na batohu. Nebo zavolejte na mobil: 771 169 206 , a můžete si s námi domluvit schůzku na místě, které vám bude vyhovovat. V nouzi nás také můžete jen prozvonit nebo poslat SMS a my se vám ozveme.

Komu je program určen

Lidé, kteří užívají návykové látky, experimentátoři, pravidelní uživatelé a závislí na těchto drogách od 15 let věku, dále pak jejich rodinní příslušníci, partneři a další blízké osoby. Jedná se především o klientelu obtížně dosažitelnou jiným typem sociálních služeb, tzv. skrytou populaci uživatelů drog, která má nízké povědomí o rizicích spojených s jejich užíváním.

Poskytované služby

Výměnný program – výměna použitých injekčních setů za čisté, k tomu vody, dezinfekce, filtry, kondomy, kapsle, vitamíny, ředítka, kyselina, alobal nebo kontejnery na použité sety.
Dále masti na každodenní péči o žíly, na záněty, abscesy, menší poranění a popáleniny, nebo náplasti, obvazy, sterilní krytí, léky na zažívací potíže, horečku a menstruační bolesti a těhotenské testy.
Základní zdravotní ošetření – základní zdravotní ošetření menších poranění či zánětů a zprostředkování ošetření závažnějších potíží u lékaře.

Testy na žloutenky, HIV/AIDS a syfilis – zprostředkováváme bezplatné a diskrétní testy na infekční a pohlavní nemoci.

 • Poradenství – pomoc a podpora uživatelům drog a jejich blízkým v situacích a s problémy, které jsou pro ně těžké, nebo se kterými si nevědí rady. Můžeme jim pomoci, pokud se rozhodnou přestat s užíváním drog, pokud budou chtít ve svém životě něco změnit nebo vyřešit apod.
 • Sociálně-právní pomoc – pomoc při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení a zaměstnání, s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením dluhů, trestně-právních záležitostí, nebo sepisováním odvolání na soudy, zprostředkování dalších sociálních, zdravotních a jiných veřejných služeb.
 • Doprovod klientů na úřady, do sociálních, zdravotních či jiných služeb, k provedení testů na infekční nemoci, při vyřizování různých záležitostí.
 • Krizová intervence – akutní pomoc v krizi.
 • Informační servis – informujeme o bezpečnějším užívání drog a sexu, o možnostech nákazy, testování a léčby HIV/AIDS, žloutenek a pohlavních nemocí, o zdravotních rizicích braní drog, o sociálních, zdravotních a jiných veřejných službách atd.
 • Zprostředkování léčby a detoxifikace – pomoc s vyřízením pobytu v kterékoliv terapeutické komunitě nebo psychiatrické léčebně, pokud se klient rozhodne s drogami přestat tímto způsobem.

Poslání programu

Posláním Terénního programu je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených závislostí na drogách a patologickým hráčstvím v jejich přirozeném prostředí, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a snaha o celkové zlepšení kvality života klientů, a to po zdravotní, sociální a psychické stránce a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich stylem života. Svými aktivitami usilujeme o motivaci uživatelů drog a patologických hráčů směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí.

Cíle programu

Cíle služby vycházejí z přístupů snižování rizik, ochrany veřejného zdraví, nízkoprahového přístupu a potřeb cílové populace, vnitřním cílem služby je pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí, patologickým hráčstvím a jejich blízkým. Jedná se o minimalizaci škod způsobených stylem života a zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů. Vnějším cílem služby je snížení možnosti ohrožení široké populace infekčními nemocemi jako jsou hepatitidy a HIV/AIDS.

Jednotlivé cíle

 • Zajištění dostupnosti terénní služby na otevřené i uzavřené drogové scéně a v sociálně vyloučených lokalitách v bývalém okrese Frýdek-Místek, Českém Těšíně, Vítkově
 • Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek drog, zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů, předcházení sociálnímu vyloučení klientů.
 • Zvýšení informovanosti uživatelů návykových látek o rizicích spojených se stylem jejich života jejich užíváním a naučení je zásadám jejich bezpečnější aplikace a bezpečnějšího sexu.
 • Navázání klientů do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb a zajištění návaznosti na kontaktní a poradenské centrum, kde je možnost lépe pracovat s motivací klientů ke změně chování.
 • Snížení rizika šíření infekčních onemocnění pro obyvatele, širší veřejnost, kteří nejsou uživateli návykových látek a předcházení kriminalitě.
 • Udržování míst na otevřené drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací.

Zásady poskytování služeb

 • Nízkoprahovost – naše služby jsou přístupné bez nutnosti objednání se, sdělení jména, bydliště či jiných osobních údajů apod. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.
 • Veřejná přístupnost ke službám – bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, původ, politické přesvědčení, sexuální orientaci, náboženské vyznání, předchozí kriminální činnost, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti atd.
 • Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Rovněž zaručujeme anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klienti jsou zároveň informováni o možnosti prolomení této anonymity vzhledem k jejich případné trestné činnosti.
 • Respekt a spolupráce – respektujeme klienty takové, jací jsou, a považujeme je za naše rovnocenné partnery. Snažíme se jim naslouchat, dívat se na věci z jejich pohledu a v jejich kontextu a služby jim poskytovat formou vzájemné spolupráce.
 • Důvěra a otevřenost – je pro nás důležité vybudovat si s klientem vlídný a důvěrný vztah, v němž spolu můžeme hovořit zcela otevřeně a bez předsudků o různých problémech, potřebách a cílech klienta. Navázání důvěrného profesionálního vztahu pracovníka s klientem, a následné prohlubování této důvěry, považujeme za nezbytné a zcela zásadní.
 • Individuální přístup – klienty vnímáme jako jedinečné lidské bytosti, k nimž je potřeba přistupovat bez předsudků a předpokladů. Věříme, že každý člověk je schopen změny a jsme tak připraveni a schopni pracovat s různými klienty s různými potřebami a cíli. Služby se snažíme v maximální možné míře tzv. šít na míru jednotlivým klientům.
 • Respektování svobodné volby – klient sám rozhoduje, s čím chce pomoci a jakou službu využije a pracovníci jeho volbu respektují. Klientům nabízíme pomoc, podporu a služby programu, ať už se rozhodnou i nadále užívat drogy nebo s nimi přestat.
 • Dodržování a ochrana práv – pracovníci dodržují a chrání práva klientů, dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex České asociace streetwork, Etický kodex kontaktních center a Etický kodex sociálních pracovníků. Klienti se mohou vyjadřovat k nastavení služeb a mohou si na pracovníky nebo služby stěžovat.
 • Přirozené prostředí – služby jsou klientům poskytovány přímo v jejich přirozeném prostředí.

Můžete si stěžovat

Pokud budete s něčím nespokojeni, budete mít pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb stěžovat, a to níže uvedenými způsoby. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje. Stížnost můžete podat sami, nebo ji za vás může podat váš nezávislý zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo sociální služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.

Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na ředitele společnosti, nebo na další instituce, uvedené níže. Na ty se můžete obrátit také v případě, že svou stížnost nebudete chtít řešit s nikým z pracovníků organizace Renarkon.

Stížnosti lze podávat níže uvedenými způsoby, a to i anonymně

 • Ústně: můžete využít některého z pracovníků programu, nebo ji může podat osobně na správě společnosti v Ostravě: Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava. Odpověď dostanete ústně, nebo poštou na vámi uvedenou adresu.
 • Poštou: na adresu programu, nebo přímo na správu společnosti v Ostravě: Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava. Odpověď dostanete poštou na vámi uvedenou adresu.
 • Dalším institucím: Krajský úřad Moravskoslezského kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava), Ministerstvo práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha), Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) nebo Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha).

Donátoři a sponzoři

 • RVKPZ
 • MPSV
 • MSK
 • Statutární město Frýdek-Místek
 • Statutární město Třinec
 • Město Frýdlant nad Ostravicí
 • Město Jablunkov
 • Město Český Těšín

Najdete nás tady