Potřebujete pomoc? Volejte na +420 595 782 122

Informace

Vedoucí: Bc. Andrea Musiolová
Supervizor: Bc. Kateřina Šutorková
Adresa: Zengrova 69, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Mobil: 774 719 357
Email: vedtpo@renarkon.cz

Služba je držitelem certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Provozní doba v terénu

Ostrava

 • pondělí: 9:00 – 15:00
 • úterý: 9:00 – 15:00
 • středa:  9:00 – 15:00
 • čtvrtek: 9:00 – 15:00
 • pátek: 9:00 – 15:00

Bohumín

 • pondělí: 9:30 – 11:00
 • čtvrtek: 9:30 – 11:00

Hlučín

 • úterý: 9:30 – 11:00
 • pátek: 9:30 – 11:00

Výměnné mobilní okno

Od listopadu nově VÝMĚNNÉ MOBILNÍ OKNO každou sobotu 

 • 19:30 – 21:00 parkoviště před aquaparkem (u zdi)
 • 21:15 – 22:30 zast. Důl Odra (za čerpací stanicí Mol)

Telefon: 739 568 647

Kontakty na terénní pracovníky

 • 774 719 356 – Marek
 • 608 524 660 – Nikol
 • 602 438 732 – Martin
 • 608 873 522 – Miroslav
 • 724 148 878 – Roman 

Popis lokalit, kde terénní práce probíhá

Terénní práce probíhá v ulicích města Ostravy, Hlučína a Bohumína. V Ostravě se jedná především o lokality

 • Ostrava – Jih (Hrabůvka, Zábřeh, Dubina, Výškovice) – Nikol, Martin
 • Moravská Ostrava a Přívoz –  Miroslav, Roman
 • Slezská Ostrava – Liščina, Zárubek, Kunčičky, Muglinov, Hrušov – Miroslav 
 • Ostrava – Poruba –Marek, Roman
 • Mariánské Hory a Hulváky – Martin, Nikol, Miroslav
 • Hlučín – Marek, Nikol
 • Bohumín – Miroslav, Roman

Po telefonické domluvě se s vámi setkáme na místě, které vám bude vyhovovat. 

Poslání terénního programu

Posláním Terénního programu je aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených závislostí na drogách a patologickým hráčstvím v jejich přirozeném prostředí, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a snaha o celkové zlepšení kvality života klientů, a to po zdravotní, sociální a psychické stránce a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich stylem života.

Svými aktivitami usilujeme o motivaci uživatelů drog a patologických hráčů směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí.

Cíle služby

Cíle služby vycházejí z přístupů snižování rizik, ochrany veřejného zdraví, nízkoprahového přístupu a potřeb cílové populace.

 • Vnitřním cílem služby je pomoc lidem ohroženým alkoholovou či nealkoholovou závislostí, patologickým hráčstvím a jejich blízkým. Jedná se o minimalizaci škod způsobených stylem života a zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů.
 • Vnějším cílem služby je snížení možnosti ohrožení široké populace infekčními nemocemi jako jsou hepatitidy a HIV/AIDS

Jednotlivé cíle

 • Zajištění dostupnosti terénní služby na otevřené i uzavřené drogové scéně v Ostravě, Bohumíně a Hlučíně.
 • Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek drog, zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů, předcházení sociálnímu vyloučení klientů.
 • Zvýšení informovanosti uživatelů návykových látek o rizicích spojených se stylem jejich života jejich užíváním a naučení je zásadám jejich bezpečnější aplikace a bezpečnějšího sexu.
 • Navázání klientů do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb a zajištění návaznosti na kontaktní a poradenské centrum, kde je možnost lépe pracovat s motivací klientů ke změně chování.
 • Snížení rizika šíření infekčních onemocnění pro obyvatele, širší veřejnost, kteří nejsou uživateli návykových látek a předcházení kriminalitě.
 • Udržování míst na otevřené drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací.

Komu je služba určena

Primární cílová skupina:

 • Aktivní uživatelé alkoholu, nealkoholových drog a patologičtí hráči starší 15 let
 • Osoby užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem
 • Obtížně dosažitelná skupina uživatelů (tzv. skrytá populace) návykových látek s minimální motivací službu vyhledat
 • Osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky

Sekundární cílová skupina:

 • Informace z drogové oblasti jsou poskytovány také rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům, pedagogům i jejich žákům či studentům.

Poskytované služby

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a s možností zachování anonymity klienta. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané látky, způsob její aplikace a bez zbytečných odkladů. Klient je o poskytovaných službách informován ústně při prvním kontaktu a pomocí informačního letáku. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terénním programu se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod

Konkrétní poskytované služby

 • Kontaktní práce – aktivní navazování kontaktu s uživateli drog, alkoholu a patologickými hráči.
 • Výměnný program – výměna použitých injekčních setů za čisté, k tomu vody, dezinfekce, filtry, kondomy, kapsle, vitamíny, ředítka, kyselina, alobal nebo kontejnery na použité sety.
 • Dále masti na péči o žíly, na záněty, abscesy, menší poranění a popáleniny, nebo náplasti, obvazy, sterilní krytí a těhotenské testy.
 • Základní zdravotní servis – základní zdravotní ošetření menších poranění či zánětů a zprostředkování ošetření závažnějších potíží u lékaře.
 • Poradenství – pomoc a podpora uživatelům drog a jejich blízkým v situacích a s problémy, které jsou pro ně těžké, nebo se kterými si nevědí rady. Můžeme jim pomoci, pokud se rozhodnou přestat s užíváním drog, pokud budou chtít ve svém životě něco změnit nebo vyřešit apod.
 • Sociální práce – pomoc při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení a zaměstnání, s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením dluhů, trestně-právních záležitostí, nebo sepisováním odvolání na soudy, zprostředkování dalších sociálních, zdravotních a jiných veřejných služeb.
 • Doprovod klientů na úřady, do sociálních, zdravotních či jiných služeb, k provedení testů na infekční nemoci, při vyřizování různých záležitostí.
 • Krizová intervence – akutní pomoc v krizi.
 • Informační servis – informujeme o bezpečnějším užívání drog a sexu, o možnostech nákazy, testování a léčby HIV/AIDS, žloutenek a pohlavních nemocí, o zdravotních rizicích braní drog, o sociálních, zdravotních a jiných veřejných službách atd.
 • Zprostředkování léčby a detoxifikace – pomoc s vyřízením pobytu v kterékoliv terapeutické komunitě nebo psychiatrické léčebně, pokud se klient rozhodne s drogami přestat tímto způsobem.
 • Sběr použitých injekčních setů – udržování míst na otevřené drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací.
 • Monitorování HIV a hepatitid – zprostředkováváme bezplatné a diskrétní testy na infekční a pohlavní nemoci.

Principy poskytované služby

 • Veřejná přístupnost ke službě – klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
 • Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou je mu nabídnuta odborná péče či pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.
 • Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Program rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.
 • Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.
 • Přirozené prostředí – služba se provádí v přirozeném prostředí klientů.
 • Bezplatnost – žádnou z nabízených služeb nemusí klient hradit.
 • Individuální přístup ke klientovi – respektování specifičnosti klientovy sociální situace.
 • Dodržování práv klienta – pracovníci jednají v souladu s Ústavním zákonem č. 2/1993 sb. listina základních práv a svobod, zákonem č. 108/2006 sb. zákon o sociálních službách, Etickým kodexem České asociace streetwork a Etickým kodexem sociálních pracovníků.
 • Nízkoprahovost – umožňuje klientovi přístup k nabízeným službám bez překonávání jakéhokoliv pomyslného prahu, jakým může být nutnost objednání se, sdělení osobních údajů apod.

Podněty a stížnosti

Odpovědi na vaše připomínky, přání či stížnosti dostanete do jednoho měsíce ústně, mailem, na webových stránkách v sekci dotazů a stížností, telefonicky, popř. poštou a to dle vámi zvolené volby podání.

 • Osobně: v případě připomínek, přání a stížností máte možnost využít přímo jednoho z našich pracovníků či osobně na správě společnosti Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava
 • E-mailem: vedtpo@renarkon.cz nebo na e-mail společnosti: renarkon@renarkon.cz. Odpovíme vám na Váš e-mail
 • Vložením dotazu či stížnosti do poštovní schránky: (je umístěna vedle výměnného okna).
 • Klasickou poštou na adresu: Kontaktní centrum Renarkon, o.p.s., Zengrova 828/69, 703 00 Ostrava-Vítkovice , nebo: Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava.

Donátoři a sponzoři

 • Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava
 • Město Bohumín
 • Black card

Najdete nás tady